Funcions de la Junta Directiva

 • Exercir, directament o mitjançant delegació, les funcions d’administració.
 • Vigilar el compliment dels Estatuts i de les altres Normes de caràcter complementari que estiguin vigents d’acord amb els Estatuts.
 • Projectar la reforma dels Estatuts i del reglament de Règim interior.
 • Resoldre l’admissió dels nous socis i expulsió dels que no compleixin els deures assenyalats en els estatuts.
 • Resoldre sobre la creació de nous grups o activitats.
 • Cobrir provisionalment les vacants que es produeixin en la pròpia Junta, fins que no sigui nomenat per l'Assemblea General de socis el nou membre que substitueixi al cessant.

Estatuts i reglament de Règim Intern dels Lluïsos d'Horta.

Junta Directiva

 

Caps de secció:

 • Cinema: Pere Solé
 • Esbart: Mercé Sala
 • Excursionisme: Carme Oliva
 • Fotografia: Ernest Sitjà
 • Infantil: Mercé Sitjà
 • Manualitats: Josefina Valcarcel
 • Manteniment i millores: Josep Puigbó i Jordi Sitjà
 • Publicacions: Dora Serra
 • Teatre: Ilida Íñigo
 • Tennis Taula: Josep Magrans